صفحه اصلی

رویداد ها

ورود بازرسان فدراسیون جهانی راهنمایان به ایران

مدیریت سایت 2015-12-18 14:14:37


صبح روز 27 آذر ماه 1394، Ruby Roy، نایب رییس و رئیس سابق فدراسیون جهانی و Ivana Curuvija برای بررسی شرایط ایران برای میزبانی کنوانسیون راهنمایان در سال 2017 وارد ایران شدند. این دو نماینده فدراسیون، بازدید خود را از هتل هما آغاز نمودند. 

خانم روبی روی، پس از ورود به ایرانروبی و ایوانا در حال بازرسی هتل هماروز 28 آذر ماه 1394، با حضور نماینده بیمه، جلسه ای به منظور بیمه نمودن کل کنوانسیون تشکیل گردید.

  29 آذر 1394، مهمانان ما از فدراسیون جهانی راهنمایان، در شیراز بودند و آقای سعید نگهبان فرد، راهنمای محلی آن ها بود.روبی روی، ایوانا، محسن حاجی سعید، آرش نورآقایی و سعید نگهبان، در شیراز

بازدید از هتل بزرگ شیراز

جلسه با هیئت مدیره انجمن صنفی استان فارسبازرسین، 30 آذر ماه 1394، همزمان با شب یلدا به یزد رسیدند.

روبی و ایوانا، بر سر سفره یلدای ایرانی

استقبال یزدی ها از بازرسین، با پهن کردن فرش قرمز

جلسه بازرسین، با خبرنگاران یزدمقصد بعدی، اصفهان بود. بازرسان از نصف جهان هم دیدن کردند. 

استقبال انجمن صنفی راهنمایان استان اصفهان، از بازرسین

جلسه مسئولین و بازرسین در شهرداری اصفهان

پژمان عزیزی، راهنمای محلی بازرسین

درخت کریسمس با تزئینات کنوانسیون در رستوران رومانس

هدیه اصفهان به بازرسینو بازرسین، به کاشان رسیدند.

استقبال انجمن صنفی راهنمایان کاشان، از روبی و ایوانا

توضیحات مدیر گردشگری کاشانگشت بازرسین در کاشان  


دیگر صفحات وب